Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van DOX Group nv (hierna genoemd “DOX Group, “wij” of “ons”) en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op (i) onze websites https://www.shop.doxpartner.be, https://www.doxacoustics.eu, https://www.doxnoisecontrol.eu, https://www.doxsoundproofing.eu en https://www.doxgroup.eu (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle commerciële relaties tussen DOX Group en haar klanten, alsook (iii) alle commerciële relaties tussen DOX Group en eindklanten van de producten. DOX Group wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DOX Group verzamelt, alsook over de wijze waarop DOX Group deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het plaatsen van een bestelling bij DOX Group of het gebruik van een of meerdere diensten, aangeboden door DOX Group, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van DOX Group. 

Vragen? Contacteer ons

Soorten persoonsgegevens

DOX Group kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij:

 • Het opvragen van een offerte;
 • Het plaatsen van een bestelling;
 • Het invullen van een contactformulier op de Website;
 • De inschrijving voor de nieuwsbrief;
 • Het aanmaken van een account op de Website om toegang te verkrijgen tot het downloadcentrum van DOX Group, waar u onder meer productcertificaten en montagehandleidingen kan downloaden (hierna genoemd het “Downloadcentrum”).

De door DOX Group verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

DOX Group kan gebruik maken van uw persoonsgegevens:

 • Met het oog op de opmaak van een offerte;
 • Voor de uitvoering en levering van uw bestelling;
 • Voor het versturen van de gevraagde nieuwsbrieven;
 • Voor de al dan niet goedkeuring van uw account, dewelke u heeft aangemaakt om toegang te krijgen tot het Downloadcentrum;
 • Om uw toegang tot en gebruik van de Website diensten mogelijk te maken (zoals maar niet beperkt tot het Downloadcentrum);
 • Met het oog op onderzoek naar klantentevredenheid en ander marktonderzoek;
 • Voor het verwerven van inzicht in ons eindklantenbestand;
 • Om u de gevraagde informatie te leveren;
 • Voor de werking van onze klantendienst.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DOX Group zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot de levering van producten, de uitvoering van diensten, alsook de uitvoering van krediet- en bepaalde veiligheidscontroles). Indien het noodzakelijk is dat DOX Group in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DOX Group uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DOX Group hiertoe verplicht is op grond van de wet in het kader van een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. In geen geval, zal DOX Group uw persoonsgegevens verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DOX Group uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar. Wanneer DOX Group vaststelt dat een gebruiker gedurende deze periode geen gebruik heeft gemaakt van zijn account worden zijn persoonsgegevens geschrapt. Deze periode is noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring.

Uw privacy rechten

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen, te herzien, te verbeteren, te updaten of te schrappen, gelieve dan contact op te nemen met marketing@doxgroup.eu.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van DOX Group.

Beveiliging persoonsgegevens

DOX Group verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

DOX Group zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op haar beveiligde server. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DOX Group, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende DOX Group in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, dewelke DOX Group heeft verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België.

Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Update privacy verklaring

DOX Group is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u weet hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is DOX Group verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer DOX Group 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DOX Group uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: marketing@doxgroup.eu of
 • Via de post: DOX Group nv, Starrenhoflaan 43-A04, 2950 Kapellen, België.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle DOX-nieuwigheden

;